English version

urma2.gif (567 bytes)
Pro Natura
Despre Noi
Proiecte
Alatura-te noua
Cantece
Galeria Foto

urma2.gif (567 bytes)
Retezat
Despre parc
Valoarea naturala
Probleme si amenintari
Galeria Foto

urma2.gif (567 bytes)
Arii Protejate
Necesitatea AP
Definitii/Clasificari AP
AP in lume
AP in Romānia
Baza de date a AP
Amenintari asupra AP
Institutii & Organizatii
Legislatie
Documentatie
Galeria Foto
Opinii & Idei

urma2.gif (567 bytes)ONG-uri Mediu
Emailuri ONG
Adrese ONG
Publicatii
Resurse
Conventia de la Berna

LEGEA nr. 13 din 11 martie 1993
pentru aderarea Romaniei la Conventia privind conservarea vietii salbatice si a habitatelor naturale din Europa,
adoptata la Berna la 19 septembrie 1979

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL NR. 62 din 25 martie 1993
ARTICOL UNIC
Romania adera la Conventia privind conservarea vietii salbatice si a habitatelor naturale din Europa, adoptata la Berna la 19 septembrie 1979.

Traducerea Conventiei privind conservarea vietii salbatice si a habitatelor naturale din Europa
Cuprins

PREAMBUL
CAP. 1 - Dispozitii generale
CAP. 2 - Protectia habitatelor
CAP. 3 - Conservarea speciilor
CAP. 4 - Dispozitii speciale privind speciile migratoare
CAP. 5 - Dispozitii suplimentare
CAP. 6 - Comitetul permanent
CAP. 7 - Amendamente
CAP. 8 - Reglementarea diferendelor
CAP. 9 - Dispozitii finale
ANEXA 1 - SPECII DE FLORA STRICT PROTEJATE
ANEXA 2 - SPECII DE FAUNA STRICT PROTEJATE
ANEXA 3 - SPECII DE FAUNA PROTEJATE
ANEXA 4 - MIJLOACE SI METODE DE VINATOARE SI ALTE FORME DE EXPLOATARE INTERZISE


PREAMBUL

Statele membre ale Consiliului Europei si ceilalti semnatari ai prezentei conventii,
considerind ca obiectivul Consiliului Europei este de a realiza o mai strinsa uniune intre membrii sai,
luind in considerare dorinta de cooperare a Consiliului Europei cu alte state in domeniul conservarii naturii,
recunoscind ca flora si fauna salbatica constituie un patrimoniu natural de valoare estetica, stiintifica, culturala, recreativa, economica si intrinseca, care trebuie protejat si transmis generatiilor viitoare,
recunoscind rolul esential al florei si faunei salbatice in mentinerea echilibrului ecologic,
constatind diminuarea efectivelor a numeroase specii de flora si fauna salbatica si pericolul nimicirii care le ameninta pe unele,
constienti ca, conservarea habitatelor naturale este unul dintre elementele esentiale ale protectiei ocrotirii florei si faunei salbatice,
recunoscind ca, conservarea florei si faunei salbatice ar trebui luata in considerare de catre guverne in obiectivele si programele lor nationale si ca o cooperare internationala ar trebui sa se instaureze pentru ocrotirea in special a speciilor migratoare,
constienti de numeroasele cereri de a actiona in comun facute de guvern si instante internationale, in special cele exprimate la Conferinta Natiunilor Unite asupra mediului din 1972 si de catre Adunarea Consultativa a Consiliului Europei,
dorind sa urmeze, in special in domeniul conservarii vietii salbatice, recomandarile Rezolutiei nr. 2 a celei de-a doua Conferinte ministeriale europene asupra mediului,
au cazut de acord asupra urmatoarelor:

CAP. 1 - Dispozitii generale

ART. 1
1. Prezenta conventie are ca obiect asigurarea conservarii florei si faunei salbatice si habitatelor lor naturale, in special a speciilor si habitatelor a caror conservare necesita cooperarea mai multor state, si promovarea unei astfel de cooperari.
2. O atentie deosebita este acordata speciilor, inclusiv speciilor migratoare, amenintate cu nimicirea si vulnerabile.
ART. 2
Partile contractante vor lua masurile necesare pentru mentinerea sau adaptarea populatiilor de flora si fauna salbatice la un nivel corespunzator mai ales exigentelor ecologice, stiintifice si culturale, tinind cont de exigentele economice si recreationale si de nevoile subspeciilor, varietatilor sau formelor amenintate pe plan local.
ART. 3
1. Fiecare parte contractanta va lua masurile necesare pentru punerea in aplicare a politicilor nationale de conservare a florei si faunei salbatice si habitatelor naturale, acordind o atentie deosebita speciilor amenintate cu nimicirea si vulnerabile, mai ales speciilor endemice si habitatelor amenintate, in conformitate cu dispozitiile prezentei conventii.
2. Fiecare parte contractanta se angajeaza ca, in politica sa de amenajare si de dezvoltare si in masurile de lupta contra poluarii, sa ia in considerare conservarea florei si faunei salbatice.
3. Fiecare parte contractanta va incuraja procesul educational si difuzarea informatiilor generale privind necesitatea conservarii speciilor de flora si fauna salbatice ca si a habitatelor lor.

CAP. 2 - Protectia habitatelor

ART. 4
1. Fiecare parte contractanta va lua masurile legislative si administrative potrivite si necesare pentru protejarea habitatelor speciilor salbatice de flora si fauna, in special a acelora enumerate in anexele nr. I si II si pentru salvgardarea habitatelor naturale amenintate.
2. Partile contractante vor tine cont, in politicile lor de amenajare si de dezvoltare, de necesitatea conservarii zonelor protejate avute in vedere la paragraful precedent, in scopul de a evita sau reduce la maximum orice degradare a unor astfel de zone.
3. Partile contractante se angajeaza sa acorde o atentie deosebita protectiei zonelor care au importanta pentru speciile migratoare enumerate in anexele nr. II si III si care sint situate intr-un mod adecvat in raport cu caile de migratie ca: zone de iernare, de aglomerare, de hranire, de reproducere sau de napirlire.
4. Partile contractante se angajeaza sa-si coordoneze eforturile in functie de necesitati pentru protejarea habitatelor naturale avute in vedere de prezentul articol in cazul in care acestea sint situate in regiuni care se intind de o parte si de alta a frontierei.

CAP. 3 - Conservarea speciilor

ART. 5
Fiecare parte contractanta va lua masurile legislative si administrative adecvate si necesare pentru asigurarea conservarii, in special, a speciilor de flora salbatica enumerate in anexa I.
Vor fi interzise culegerea, recoltarea, taierea sau dezradacinarea intentionata a plantelor avute in vedere. Fiecare parte contractanta va interzice, la nevoie, detinerea sau comercializarea acestor specii.
ART. 6
Fiecare parte contractanta va lua masurile legislative si administrative adecvate si necesare pentru a asigura conservarea, in special, a speciilor de fauna salbatica enumerate in anexa nr. II. Se va interzice, in special, pentru aceste specii:
a) orice forma de capturare intentionata, de detinere si de ucidere intentionata;
b) degradarea sau distrugerea intentionata a locurilor de reproducere sau a zonelor de repaus;
c) perturbarea intentionata a faunei salbatice, mai ales in perioada de reproducere, de dependenta si de hibernare in asa fel incit perturbarea sa aiba un efect semnificativ in ce priveste obiectivele prezentei conventii;
d) distrugerea sau culegerea intentionata a oualor in natura sau detinerea lor, chiar goale;
e) detinerea sau comercializarea interna a acestor animale vii sau moarte, inclusiv a animalelor naturalizate, si a oricarei parti sau produs al lor, usor identificabil, obtinut din animal, cind aceasta masura contribuie la eficacitatea dispozitiilor prezentului articol.
ART. 7
1. Fiecare parte contractanta va lua masurile legislative si administrative adecvate si necesare pentru protejarea speciilor de fauna salbatica enumerate in anexa nr. III.
2. Orice exploatare a faunei salbatice enumerate in anexa nr. III va fi reglementata in vederea mentinerii acestor populatii in afara oricarui pericol, tinind cont de dispozitiile art. 2.
3. Aceste masuri vor cuprinde in special:
a) instituirea perioadelor de prohibitie si/sau alte masuri reglementare de exploatare;
b) interzicerea temporara sau locala a exploatarii, daca este cazul, pentru a permite populatiilor existente sa revina la un nivel satisfacator;
c) reglementarea, daca este cazul, a vinzarii, detinerii, transportului sau ofertei in scop de vinzare a animalelor salbatice, vii sau moarte.
ART. 8
In privinta capturarii sau uciderii speciilor de fauna salbatica enumerate in anexa nr. III si in cazurile in care se fac derogari conform art. 9 in ce priveste speciile enumerate in anexa nr. II, partile contractante vor interzice utilizarea tuturor mijloacelor neselective de capturare si de ucidere si a mijloacelor susceptibile sa duca pe plan local la disparitia sau sa tulbure grav linistea populatiilor unei specii, in special a mijloacelor enumerate in anexa nr. IV.
ART. 9
1. Cu conditia sa nu existe o alta solutie satisfacatoare si derogarea sa nu dauneze supravietuirii populatiei implicate, fiecare parte contractanta poate sa faca derogari de la dispozitiile art. 4, 5, 6, 7 si de la interdictia de utilizare a mijloacelor avute in vedere la art. 8:
- in interesul protectiei florei si faunei;
- pentru a preveni producerea de pagube importante culturilor agricole, septelului, padurilor, fondului piscicol, apelor si altor forme de proprietate;
- in interesul sanatatii si securitatii publice, securitatii aeriene sau altor interese publice prioritare;
- in scopuri de cercetare si de educatie, de repopulare, de reintroducere ca si pentru crestere;
- pentru a permite, in conditii strict controlate, pe o baza selectiva si intr-o anumita masura, capturarea, detinerea sau orice alta exploatare judicioasa a anumitor animale si plante salbatice in numar redus.
2. Partile contractante vor prezenta Comitetului permanent un raport bianual asupra derogarilor facute in virtutea paragrafului precedent. Aceste rapoarte trebuie sa mentioneze:
- populatiile care fac obiectul sau au facut obiectul derogarilor si, daca este posibil, numarul specimenelor implicate;
- mijloacele autorizate de ucidere sau de capturare;
- conditiile de risc, circumstantele de timp si de loc in care au intervenit aceste derogari;
- autoritatea abilitata sa declare ca aceste conditii au fost indeplinite, sa ia decizii referitoare la mijloacele care pot fi aplicate, la limitele lor, si la persoanele insarcinate, cu exceptia acestora;
- controalele operate.

CAP. 4 - Dispozitii speciale privind speciile migratoare

ART. 10
1. Pe linga masurile indicate prin art. 4, 6, 7 si 8, partile contractante se angajeaza sa-si coordoneze eforturile pentru conservarea speciilor migratoare enumerate in anexele nr. II si III si a caror arie de repartitie se intinde pe teritoriul lor.
2. Partile contractante vor lua masuri in vederea asigurarii ca perioadele de prohibitie si/sau alte masuri reglementare de exploatare instituite in virtutea paragrafului 3 lit. a) al art. 7 sa corespunda necesitatilor speciilor migratoare enumerate in anexa nr. III.

CAP. 5 - Dispozitii suplimentare

ART. 11
1. In aplicarea dispozitiilor prezentei conventii, partile contractante se angajeaza:
a) sa coopereze de fiecare data cind va fi necesar, mai ales cind aceasta cooperare ar putea spori eficacitatea masurilor luate, conform altor articole ale prezentei conventii;
b) sa incurajeze si sa coordoneze activitatile de cercetare in functie de obiectivele acestei conventii.
2. Fiecare parte contractanta se angajeaza:
a) sa incurajeze reintroducerea speciilor indigene de flora si fauna salbatica daca aceasta masura ar putea sa contribuie la conservarea unei specii amenintate cu nimicirea, cu conditia de a se proceda in prealabil, si tinind cont de experienta celorlalte parti contractante, la un studiu pentru a stabili daca o astfel de reintroducere ar fi eficace si acceptabila;
b) sa controleze strict introducerea speciilor neindigene.
3. Fiecare parte contractanta va informa Comitetul permanent asupra speciilor care beneficiaza de o protectie totala pe teritoriul sau si care nu figureaza in anexele nr. I si II.
ART. 12
Partile contractante pot adopta pentru conservarea florei si faunei salbatice si a habitatelor lor naturale masuri mai riguroase decit cele prevazute in prezenta conventie.

CAP. 6 - Comitetul permanent

ART. 13
1. Se constituie, in scopul prezentei conventii, un Comitet permanent.
2. Orice parte contractanta poate fi reprezentata in cadrul Comitetului permanent printr-unul sau mai multi delegati. Fiecare delegatie va dispune de un singur vot. In limitele competentelor sale, Comunitatea Economica Europeana isi exercita dreptul de vot cu un numar de voturi egal numarului statelor sale membre care sint parti contractante ale prezentei conventii; Comunitatea Economica Europeana nu-si va exercita dreptul de vot in situatiile in care statele membre implicate si-l exercita pe al lor si reciproc.
3. Orice stat membru in Consiliul Europei care nu este parte contractanta la conventie poate fi reprezentat in comitet printr-un observator.
Comitetul permanent poate, in unanimitate, sa invite orice stat nemembru al Consiliului Europei care nu este parte contractanta la conventie sa fie reprezentat printr-un observator la una dintre reuniunile sale.
Orice organism sau orice institutie calificata tehnic in domeniul protectiei, conservarii sau gestionarii florei si faunei salbatice si a habitatelor lor, si apartinind uneia din categoriile urmatoare:
a) organisme sau institutii internationale, fie guvernamentale fie nonguvernamentale sau organisme sau institutii nationale guvernamentale;
b) organisme sau institutii nationale nonguvernamentale care au fost desemnate in acest scop de catre statul in care sint stabilite pot informa Secretarul general al Consiliului Europei, cel putin cu 3 luni inainte de reuniunea comitetului, despre intentia lor de a fi reprezentate la acea reuniune prin observatori. Ele sint admise cu exceptia cazului cind, cu cel putin o luna inaintea reuniunii, o treime dintre partile contractante au informat secretarul general ca se opun la aceasta.
4. Comitetul permanent este convocat de catre secretarul general al Consiliului Europei. El isi va tine prima reuniune in termen de un an incepind de la data intrarii in vigoare a conventiei. In continuare, el se va reuni cel putin o data la 2 ani si oricind majoritatea partilor contractante o solicita.
5. Majoritatea partilor contractante formeaza cvorumul necesar pentru tinerea unei reuniuni a Comitetului permanent.
6. Sub rezerva dispozitiilor prezentei conventii, Comitetul permanent isi va stabili propriul regulament interior.
ART. 14
1. Comitetul permanent este insarcinat sa urmareasca aplicarea prezentei conventii. El poate, in special:
- sa revizuiasca in mod permanent prevederile prezentei conventii, inclusiv anexele sale, si sa examineze modificarile care s-ar impune;
- sa faca recomandari partilor contractante asupra masurilor care trebuie luate pentru aplicarea prezentei conventii;
- sa recomande masuri adecvate pentru asigurarea informarii publicului asupra lucrarilor intreprinse in cadrul prezentei conventii;
- sa faca recomandari Comitetului Ministrilor cu privire la invitarea statelor nemembre ale Consiliului Europei sa adere la prezenta conventie;
- sa faca orice propunere in scopul imbunatatirii eficacitatii prezentei conventii si cuprinzind propuneri de incheiere, cu state care nu sint parti contractante la conventie, de acorduri care sa sporeasca eficacitatea conservarii speciilor sau grupelor de specii.
2. Pentru indeplinirea misiunii sale, Comitetul permanent poate, din proprie initiativa, sa organizeze reuniuni de grupuri de experti.
ART. 15
Dupa fiecare dintre reuniunile sale, Comitetul permanent va transmite Comitetului de Ministri al Consiliului Europei un raport asupra lucrarilor si functionarii conventiei.

CAP. 7 - Amendamente

ART. 16
1. Orice amendament la articolele prezentei conventii, propus de o parte contractanta sau de Comitetul de Ministri, este comunicat secretarului general al Consiliului Europei si transmis prin grija sa cu cel putin doua luni inainte de reuniunea Comitetului permanent statelor membre ale Consiliului Europei, fiecarui semnatar, fiecarei parti contractante, fiecarui stat invitat sa semneze prezenta conventie conform dispozitiilor art. 19 si tuturor statelor invitate sa adere la aceasta, conform dispozitiilor art. 20.
2. Orice amendament propus, conform dispozitiilor paragrafului precedent, va fi examinat de catre Comitetul permanent, care:
a) pentru amendamentele la art. 1-12, supune textul adoptat cu o majoritate de trei sferturi din voturile exprimate acceptarii partilor contractante;
b) pentru amendamentele la art. 13-24, supune textul adoptat cu o majoritate de trei sferturi din voturile exprimate aprobarii Comitetului de Ministri. Acest text este comunicat, dupa aprobarea sa, partilor contractante in vederea acceptarii.
3. Orice amendament va intra in vigoare in cea de-a treizecea zi dupa ce toate partile contractante l-au informat pe secretarul general ca ele l-au acceptat.
4. Prevederile paragrafelor 1, 2 a) si 3 ale prezentului articol sint aplicabile si in cazul adoptarii de noi anexe la prezenta conventie.
ART. 17
Orice amendament la anexele prezentei conventii, propus de catre o parte contractanta sau de catre Comitetul de Ministri va fi comunicat secretarului general al Consiliului Europei si transmis prin grija sa cu cel putin doua luni inaintea reuniunii Comitetului permanent statelor membre ale Consiliului Europei, fiecarui semnatar, fiecarei parti contractante, fiecarui stat invitat sa semneze prezenta conventie, conform dispozitiilor art. 19, si tuturor statelor invitate sa adere la aceasta, conform dispozitiilor art. 20.
2. Orice amendament propus conform dispozitiilor paragrafului precedent va fi examinat de catre Comitetul permanent, care-l poate adopta cu o majoritate de doua treimi dintre partile contractante. Textul adoptat va fi comunicat partilor contractante.
3. La expirarea unei perioade de 3 luni de la adoptarea de catre Comitetul permanent, si cu exceptia cazului in care o treime dintre partile contractante au notificat obiectii, orice amendament intra in vigoare pentru acele parti contractante care nu au notificat obiectii.

CAP. 8 - Reglementarea diferendelor

ART. 18
1. Comitetul permanent se va stradui sa faciliteze rezolvarea amiabila a oricaror dificultati pe care aplicarea conventiei le-ar putea genera.
2. Orice diferend intre partile contractante cu privire la interpretarea sau aplicarea prezentei conventii, care nu s-a rezolvat pe baza dispozitiilor paragrafului precedent sau pe calea negocierii intre partile in diferend, si cu exceptia cazului in care partile convin altfel, este, la cererea uneia dintre ele, supusa arbitrajului. Fiecare dintre parti va desemna un arbitru si cei doi arbitri vor desemna un al treilea arbitru. Daca, sub rezerva dispozitiilor paragrafului 3 al prezentului articol, intr-un interval de 3 luni, socotite de la cererea de arbitraj, una dintre parti nu si-a desemnat arbitrul, presedintele Curtii Europene a Drepturilor Omului va proceda, la cererea celeilalte parti, la desemnarea sa intr-un nou interval de 3 luni. Aceeasi procedura se va aplica si in cazul in care cei doi arbitri nu se pot pune de acord asupra alegerii celui de-al treilea arbitru, intr-un interval de 3 luni socotite de la desemnarea primilor doi arbitri.
3. In cazul diferendului intre doua parti contractante, dintre care una este un stat membru al Comunitatii Economice Europene, ea insasi parte contractanta, cealalta adreseaza cererea de arbitraj simultan acestui stat membru si comunitatii, care-i va notifica concomitent, intr-un interval de doua luni de la primirea cererii, daca statul membru sau comunitatea sau statul membru si comunitatea impreuna se constituie parte la diferend. In lipsa unei astfel de notificari in intervalul numit, statul membru si comunitatea sint considerate o singura si aceeasi parte la diferend in vederea aplicarii dispozitiilor care guverneaza constituirea si procedura Curtii de arbitraj. Acelasi lucru cind statul membru si comunitatea se constituie impreuna parte la diferend.
4. Curtea de arbitraj isi va stabili propriile norme procedurale. Hotaririle se vor lua cu majoritate de voturi. Sentinta sa este definitiva si obligatorie.
5. Fiecare parte la diferend suporta cheltuielile arbitrului pe care l-a desemnat si partile suporta, in mod egal, cheltuielile celui de-al treilea arbitru ca si celelalte cheltuieli antrenate de arbitraj.

CAP. 9 - Dispozitii finale

ART. 19
1. Prezenta conventie este deschisa pentru semnare statelor membre ale Consiliului Europei si statelor membre care au participat la elaborarea sa, ca si Comunitatii Economice Europene.
Pina la data intrarii sale in vigoare, ea va fi, de asemenea, deschisa pentru semnare oricarui alt stat invitat de catre Comitetul de Ministri.
Conventia va fi supusa ratificarii, acceptarii sau aprobarii. Instrumentele de ratificare, acceptare sau aprobare vor fi depuse pe linga Secretariatul General al Consiliului Europei.
2. Conventia va intra in vigoare in prima zi a lunii care urmeaza expirarii unei perioade de 3 luni dupa data la care cinci state, dintre care cel putin patru state membre ale Consiliului Europei, isi vor exprima consimtamintul de a se supune conventiei conform dispozitiilor paragrafului precedent.
3. Ea va intra in vigoare fata de orice stat semnatar sau al Comunitatii Economice Europene, care-si vor exprima ulterior consimtamintul de a se supune ei, in prima zi a lunii care urmeaza expirarii unei perioade de 3 luni dupa data depunerii instrumentelor de ratificare, acceptare sau aprobare.
ART. 20
1. Dupa intrarea in vigoare a prezentei conventii, Comitetul de Ministri al Consiliului Europei va putea, dupa consultarea partilor contractante, sa invite sa adere la conventie orice stat nemembru al consiliului care, invitat sa o semneze conform prevederilor art. 19, nu o va fi facut inca, si oricare alt stat nemembru.
2. Pentru orice alt stat care adera, conventia va intra in vigoare in prima zi a lunii care urmeaza expirarii unei perioade de trei luni dupa data depunerii instrumentelor de aderare pe linga Secretarul general al Consiliului Europei.
ART. 21
1. Orice stat poate, in momentul semnarii sau in momentul depunerii instrumentului sau de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare, sa precizeze teritoriul sau teritoriile in care se va aplica prezenta conventie.
2. Orice parte contractanta poate, in momentul depunerii instrumentului de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare, sau in orice alt moment care urmeaza sa extinda aplicarea prezentei conventii prin declaratie adresata secretarului general al Consiliului Europei si la alt teritoriu desemnat in declaratie si caruia-i asigura relatiile internationale sau pentru care ea este abilitata sa o stipuleze.
3. Orice declaratie facuta in virtutea paragrafului precedent va putea fi retrasa, in ceea ce priveste orice teritoriu desemnat in aceasta declaratie, prin notificare adresata secretarului general. Retragerea va deveni efectiva incepind cu prima zi a lunii care urmeaza expirarii unei perioade de sase luni dupa data primirii notificarii de catre secretarul general.
ART. 22
1. Orice stat poate, in momentul semnarii sau in momentul depunerii instrumentului sau de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare, sa formuleze una sau mai multe observatii cu privire la anumite specii enumerate in anexele nr. II si III si/sau pentru unele dintre aceste specii care vor fi indicate in observatia sau observatiile, cu privire la anumite mijloace sau metode de vinatoare si alte forme de exploatare mentionate in anexa nr. IV.
Observatiile cu caracter general nu sint admise.
2. Orice parte contractanta care extinde aplicarea prezentei conventii la un teritoriu mentionat in declaratia prevazuta in paragraful 2 al art. 21 poate sa formuleze una sau mai multe observatii conform dispozitiilor paragrafului precedent pentru teritoriul respectiv.
3. Nici o alta observatie nu este admisa.
4. Orice parte contractanta care a formulat o observatie in virtutea paragrafelor 1 si 2 ale prezentului articol o poate retrage in totalitate sau partial, adresind o notificare secretarului general al Consiliului Europei. Retragerea va deveni efectiva la data primirii notificarii de catre secretarul general.
ART. 23
1. Orice parte contractanta poate, in orice moment, sa denunte prezenta conventie adresind o notificare secretarului general al Consiliului Europei.
2. Denuntarea va deveni efectiva in prima zi a lunii care urmeaza expirarii unei perioade de 6 luni dupa data primirii notificarii de catre secretarul general.
ART. 24
Secretarul general al Consiliului Europei va notifica statelor membre ale Consiliului Europei, fiecarui stat semnatar, Comunitatii Economice Europene semnatare a prezentei conventii si fiecarei parti contractante:
a) orice semnare;
b) depunerea oricarui instrument de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare;
c) orice data de intrare in vigoare a prezentei conventii conform art. 19 si 20;
d) orice informatie comunicata in virtutea prevederilor paragrafului 3 al art. 13;
e) orice raport stabilit in aplicarea art. 15;
f) orice amendament sau noua anexa adoptata conform art. 16 si 17 si data la care acest amendament sau aceasta noua anexa intra in vigoare;
g) orice declaratie facuta in virtutea paragrafelor 2 si 3 ale art. 21;
h) orice observatie formulata in virtutea dispozitiilor paragrafelor 1 si 2 ale art. 22;
i) retragerea oricarei observatii exprimate in virtutea dispozitiilor paragrafului 4 al art. 22;
j) orice notificare facuta in virtutea dispozitiilor art. 23 si data la care denuntarea va deveni efectiva.
Drept care, subsemnatii autorizati in acest scop, au semnat prezenta conventie.
Redactata la Berna, la 19 septembrie 1979, in limbile franceza si engleza, ambele texte fiind identice si alcatuind un singur exemplar care va fi depus in arhivele Consiliului Europei.
Secretarul general al Consiliului Europei va transmite copii certificate fiecaruia dintre statele membre ale Consiliului Europei, fiecarui stat, precum si Comunitatii Economice Europene semnatare ca si fiecarui stat invitat sa semneze prezenta conventie sau sa adere la ea.
ANEXA 1 - SPECII DE FLORA STRICT PROTEJATE
PTERIDOPHYTA
ASPLENIACEAE
Asplenium hemionitis L.
Asplenium jahandiezii (Litard.) Rouy
BLECHNACEAE
Woodwardia radicans (L.) Sm.
DICKSONIACEAE
Culcita macrocarpa C. Presl
DRYOPTERIDACEAE
Dryopteris corleyi Fraser-Jenk.
Polystichum drepanum (Swartz) C. Presl
HYMENOPHYLLACEAE
Hymenophyllum maderensis
Trichomanes speciosum Willd.
ISOETACEAE
Isoetes azorica Darieu ex Milde
Isoetes boryana Durieu
Isoetes malinverniana Ces. & De Not.
MARSILEACEAE
Marsilea azorica Launert
Marsilea batardae Launert
Marsilea quadrifolia L.
Marsilea strigosa Willd.
Pitularia minuta Durieu ex Braun
OPHIOGLOSSACEAE
Botrychium simplex Hitchc.
Ophioglossum polyphyllum A. Braun
SALVINIACEAE
Salvinia natans (L.) All.
GYMNOSPINACEAE
Abies nebrodensis (Lojac.) Mattei
ANGIOSPERMAE
AGAVACEAE
Dracaena draco (L.) L.
ALISMATACEAE
Alisma wahlenbergii (O. R. Holmb) Juz.
Caldesia parnassifolia (L.) Parl.
Luronium natans (L.) Raf.
AMARYLLIDACEAE
Leucojum nicaeense Ard.
Narcissus longispathus Pugsley
Narcissus nevadensis Pugsley
Narcissus scaberulus Henriq.
Narcissus triandrus L.
Narcissus viridiflorus Schousboe
Sternbergia candida B. Mathew & Baytop
APOCYNACEAE
Rhazya orientalis (Decaisne) A. DC.
ARACEAE
Arum purpureospathum Boyce
ARISTOLOCHIACEAE
Aristolochia samsunensis Davis
ASCLEPIADACEAE
Caralluma burchardii N. E. Brown
Ceropegia chrysantha Svent.
BERBERIDACEAE
Berberis maderensis Lowe
BORAGINACEAE
Alkanna pinardii Boiss.
Anchusa crispa Viv. (inclu. A. litoreae)
Echium gentianoides Webb ex Coincy
Lithodora nitida (H. Ern) R. Fernandes
Myosotis azorica H. C. Watson
Myosotis rehsteineri Wartm.
Omphalodes kuzinskyana Willk.
Omphalodes littoralis Lehm.
Onosma halophilum Boiss & Heldr.
Onosma proponticum Aznav.
Onosma troodi Kotschy
Solenanthus albanicus (Degen et al.)
Degen & Baldacci
Symphytum cycladense Pawl.
CAMPANULACEAE
Asyneuma giganteum (Boiss.) Bornm.
Azorina vidalii (H. C. Watson) Feer
Campanula damboldtiana Davis
Campanula lycica Sorger & Kit Tan
Campanula morettiana Reichenb.
Campanula sabatia De Not.
Jasione lusitanica A. DC.
Musschia aurea (L. f.) DC.
Musschia wollastonii Lowe
Physoplexis comosa (L.) Schur
Trachelium asperuloides Boiss. & Orph.
CAPRIFOLIACEAE
Sambucus palmensis Link
CARYOPHYLLACEAE
Arenaria nevadensis Boiss. & Reuter
Arenaria provincialis Charter
Halliday Dianthus rupicola Biv.
Gypsophila papillosa P. Porta
Herniaria algarvica Chaudri
Herniaria maritima Link
Moehringia fontqueri Pau
Moehringia tommasinii Marches.
Petrocoptis grandiflora Rothm.
Petrocoptis montsicciana O. Bolos Rivas Mart.
Petrocoptis pseudoviscosa Fernandez Casas
Saponaria halophila Hedge & Hub. - Mor.
Silene furcata Raf. subsp. angustiflora (Rupr.) Walters
Silene haussknechtii Heldr. ex Husskn.
Silene hifacensis Rouy ex Wilk.
Silene holzmanii Heldr. ex Boiss.
Silene mariana Pau
Silene orphanidis Boiss.
Silene pompeiopolitana Gay ex Boiss.
Silene rothmaleri Pinto da Silva
Silene salsuginea Hub. - Mor
Silene sangaria Coode & Cullen
Silene velutina Pourret ex Loisel.
CHENOPODICEAE
Beta adanensis Pamuk. apud Aellen
Beta trojana Pamuk. apud Aellen
Kalidiopsis wagenitzii Aellen
Kochia saxicola Guss.
Microcnemum coralloides (Loscos & Pardo) subsp. anatolicum Wagenitz
Salicornia veneta Pignatti & Lausi
Salsola anatolica Aellen
Suaeda cucullata Aellen
CISTACEAE
Helianthemum alypoides Losa & Rivas Goday
Helianthemum bystropogophyllum Svent.
Helianthemum caput-felis Boiss.
Tuberaria major (Willk.) Pinto da Silva & Roseira
COMPOSITAE
Anacyclus latealatus Hub. - Mor.
Anthemis glaberrima (Rech. f.) Greuter
Anthemis halophila Boiss. & Bal.
Argyranthemum lidii Humphries.
Argyranthemum pinnatifidum (L. F.) Lowe subsp. succulentum (Lowe) Humphries
Argyranthemum winterii (Svent.) Humphries
Artemisia granatensis Boiss.
Artemisia insipida Vill.
Artemisia laciniata Willd.
Artemisia pancicii (Janka) Ronn.
Aster pyrenaeus Desf. ex DC. France.
Aster sibiricus L. Atractylis arbuscula Svent. & Michaelis
Atractylis preauxiana Schultz Bip.
Carduus myriacanthus Salzm. ex DC.
Carlina diae (Rech. f.) Meusel & Kastener
Centaurea alba L. subsp. heldreichii (Halacsy) Dostal (Centaurea
heldreichii Halacsy)
Centaurea alba L. subsp. princeps (Boiss. & Heldr.)
Gugler (Centaurea princeps Boiss. & Heldr.)
Centaurea attica Nyman subsp. megarensis
(Halacsy & Hayek) Dostal (Centaurea megarensis Halacsy & Hayek)
Centaurea balearica J. D. Rodriguez
Centaurea borjae Valdes - Berm. & Rivas Goday
Centaurea citricolor Font Quer
Centaurea corymbosa Pourret
Centaurea hermannii F. Hermann
Centaurea horrida Badaro
Centaurea kalambakensis Freyn & Sint.
Centaurea kartschiana Scop.
Centaurea lactiflora Halacsy
Centaurea niederi Heldr.
Centaurea peucedanifolia Boiss. & Orph.
Centaurea pinnata Pau
Centaurea pulvinata (G. Blanca) G. Blanca
Centaurea tchihatcheffii Fich. & Mey.
Crepis crocifolia Boiss. & Heldr.
Crepis granatensis (Willk.) G. Blanca & M. Cueto
Crepis purpurea Willd. Bieb. Erigeron frigidus Boiss. ex DC.
Helichrysum gossypinum Webb
Helichrysum sibthorpii Rouy Hymenostemma pseudanthemis (Kunze) Willd.
Hypochoeris oligocephala ( Svent. & D. Bramwell) Lack
Jurinea cyanoides(L.) Reichenb.
Jurinea fontqueri Cuatrec.
Lactuca watsoniana Trelease
Lamyropsis microcephala (Moris) Dittrich & Greuter
Leontodon boryi Boiss. ex DC.
Leontodon microcephalus (Boiss. ex DC.) Boiss.
Leontodon siculus (Guss.) Finch & Sell
Ligularia sibirica (L.) Cass.
Onopordum carduelinum Bolle
Onopordum nogalesii Svent.
Pericallis hadrosomus Svent.
Picris willkommii (Schultz Bip.) Nyman
Santolina elegans Boiss. ex DC.
Senecio elodes Boiss. ex DC.
Senecio nevadensis Boiss. & Reuter
Sonchus erzincanicus Matthews
Stemmacantha cynaroides
Sventenia bupleuroides Font Quer
Tanacetum ptarmiciflorum (Webb) Schultz Bip.
Wagenitzia lancifolia (Sieber ex Sprengel) Dostal
CONVOLVULACEAE
Convolvulus argyrothamnos Greuter
Convolvulus caput-medusae Lowe
Convolvulus lopez-socasi Svent.
Convolvulus massonii A. Dietr.
Convolvulus pulvinatus Sa'ad.
Pharbitis preauxii Webb
CRASSULACEAE
Aeonium gomeraense Praeger
Aeonium saundersii Bolle
CRUCIFERAE
Alyssum akamasicum B. L. Burtt
Alyssum pyrenaicum Lapeyr. (Ptilotrichum pyrenaicum (Lapevr.) Boiss.)
Arabis kennedyae Meikle
Biscutella neustriaca Bonnet
Boleum asperum (Pers.) Desvaux
Brassica glabrescens Poldini
Brassica hilarionis Post
Brassica insularis Moris
Brassica macrocarpa Guss.
Braya purpurasceus (R.Br.) Bunge
Coincya rupestris Rouy (Hutera rupestris P. Porta)
Coronopus navasii Pau Crambe arborea Webb ex Christ
Crambe laevigata DC. ex Christ
Crambe sventenii B. Petters. ex Bramw. & Sunding
Diplotaxis ibicensis (Pau) Gomez - Campo
Diplotaxis siettiana Maire
Erucastrum palustre (Pirona) Vis.
Iberis arbuscula Runemark Ionopsidium acaule (Desf.) Reichemb.
Ionopsidium savianum (Caruel) Ball ex Arcang.
Murbeckiella sousae Rothm.
Parolinia schizogynoides Svent.
Sisymbrium cavanillesianum Valdes & Castroviejo
(S. matritense P. W. Ball & Heywood)
Sisymbrium confertum Stev.
Sisymbrium supinum L.
Thlaspi cariense A. Carlstrom
CYPERACEAE
Eleocharis carniolica Koch
DIOSCOREACEAE
Borderea chouardii (Gaussen) Heslot
DIPSACACEAE
Dipsacus cephalarioides Mathews & Kupicha
DROSERACEAE
Aldrovanda vesiculosa L.
ERICACEAE
Erica scoparia L. subsp. azorica (Hochst.) A. D. Webb
EUPHORBIACEAE
Euphorbia handiensis Burchard
Euphorbia lambii Svent.
Euphorbia margalidiana Kuhbier & Lewejohann
Euphorbia nevadensis Boiss. & Reuter
Euphorbia stygiana H. C. Watson
GENTIANACEAE
Centaurium rigualii Esteve Chueca
Centaurium somedanum Lainz
Gentiana ligustica R. de Vilm. Chopinet
Gentianella anglica (Pugsley) E. P. Warburg
GERANIACEAE
Erodium astragaloides Boiss. & Reuter
Erodium chrysanthum L'Herit. ex DC.
Erodium paularense Fernandez - Gonzalez & Izco
Erodium rupicola Boiss.
Geranium maderense Yeo
GESNERIACEAE
Jankaea heldreichii (Boiss.) Boiss.
Ramonda serbica Pancic
GRAMINEAE
Avenula hackelii (Henriq.) Holub
Bromus bromoideus (Lej.) Crepin
Bromus grossus Desf. ex DC.
Bromus interruptus (Hackel) Druce
Bromus psammophilus P. M. Smith
Coleanthus subtilis (Tratt.) Seidl
Eremopoa mardinensis R. Mill
Gaudinia hispanica Stace & Tutin
Micropyropsis tuberosa Romero - Zanco Cabezudo
Puccinellia pungens (Pau) Paunero
Stipa austroitalica Martinovsky
Stipa bavarica Martinovsky & H. Scholz
Stipa styriaca Martinovsky
Trisetum subalpestre (Hartm.) Neuman
GROSSULARIACEAE
Ribes sardoum Martelli
HYPERICACEAE
Hypericum aciferum (Greuter)
N. K. B. Robson
Hypericum salsugineum Robson & Hub. - Mor.
IRIDACEAE
Crocus abantensis T. Baytop & Mathew
Crocus cyprius Boiss. & Kotschy
Crocus etruscus Parl.
Crocus hartmannianus Holmboe
Crocus robertianus C. D. Brickell
Iris marsica Ricci & Colasante
LABIATAE
Dracocephalum austriacum L.
Micromeria taygetea P. H. Davis
Nepeta dirphya (Boiss.) Heldr. ex Halacsy
Nepeta sphaciotica P. H. Davis
Origanum cordifolium (Auch. & Montbr.) Vogel (Amaracus cordifolium
Montr. & A)
Origanum dictamnus L.
Origanum scabrum Boiss. & Heldr.
Phlomis brevibracteata Turrill
Phlomis cypria Post
Rosmarinus tomentosus Huber - Morath & Maire
Salvia crassifolia Sibth. & Smith
Sideritis cypria Post
Sideritis cystosiphon Svent.
Sideritis discolor (Webb ex de Noe) bolle
Sideritis incana L. ssp. glauca (Cav.) Malagarriga
Sideritis infernalis Bolle
Sideritis javalambrensis Pau
Sideritis marmorea Bolle
Sideritis serrata Cav. ex Lag.
Teucrium charidemi Sandwith
Teucrium lepicephalum Pau
Teucrium turredanum Losa & Rivas Goday
Thymus aznavourii Velen.
Thymus camphoratus Hoffmanns. & Link
Thymus carnosus Boiss.
Thymus cephalotos L.
LEGUMINOSAE
Anagyris latifolia Brouss. ex Willd.
Anthyllis hystrix Cardona, Contandr. & E. Sierra
Austragalus algarbiensis Coss. ex Bunge
Astragalus aquilanus Anzalone
Astragalus centralpinus Braun - Blanquet
Astragalus macrocarpus DC. subsp. lefkarensis Agerer - Kirchoff & Meikle
Astragalus maritimus Moris
Astragalus tremolsianus Pau
Astragalus verrucosus Moris
Cytisus aeolicus Guss. ex Lindl.
Dorycnium spectabile Webb & Berthel.
Genista dorycnifolia Font Quer
Genista holopetala (Fleischm. ex Koch) Baldacci
Glycyrrhiza iconica Hub. - Mor.
Lotus azoricus P. W. Ball
Lotus callis-viridis D. Bramwell & D. H. Davis
Lotus kunkelii (E. Chueca) D. Bramwell et al.
Ononis maweana Ball
Oxytropis deflexa (Pallas) DC. ssp. norvegica Nordh.
Sphaerophysa kotschyana Boiss.
Teline rosmarinifolia Webb & Berthel.
Teline salsoloides Arco & Acebes.
Thermopsis turcica Kit Tan. Vural & Kucukodu
Trifolium pachycalyx Zoh.
Trifolium saxatile All.
Trigonella arenicola Hub. - Mor.
Trigonella halophila Boiss.
Trigonella polycarpa Boiss. & Heldr.
Vicia bifoliolata J. D. Rodriguez
Vicia dennesiana H. C. Watson
LENTIBULARIACEAE
Pinguicula crystallina Sibth. & Sm.
Pinguicula nevadensis (Lindb.) Casper
LILIACEAE
Allium grosii Font Quer
Allium vuralii Kit Tan
Androcymbium europaeum (Lange) K. Richter
Androcymbium psammophilum Svent.
Androcymbium rechingeri Greuter
Asparagus lycaonicus Davis
Asphodelus bento-rainhae Pinto da Silva
Chionodoxa lochiae Meikle
Chionodoxa luciliae Boiss.
Colchicum arenarium Waldst. & Kit.
Colchicum corsicum Baker
Colchicum cousturieri Greuter
Colchicum micranthum Boiss.
Fritillaria conica Boiss.
Fritillaria drenovskii Degen & Stoy.
Fritillaria epirotica Turrill ex Rix
Fritillaria euboeica (Rix Doerfler) Rix
Fritillaria gussichiae (Degen & Doerfler) Rix
Fritillaria obliqua Ker - Gawl.
Fritillaria rhodocanakis Orph. ex Baker
Fritillaria tuntasia Heldr. ex Halacsy
Muscari gussonei (Parl.) Tod.
Ornithogalum reverchonii Lange
Scilla morrisii Meikle
Scilla odorata Link
Tulipa cypria Stapf
Tulipa goulimya Sealy & Turrill
Tulipa praecox Ten.
Tulipa sprengeri Baker
LYTHRACEAE
Lythrum flexuosum Lag.
Lythrum thesioides M. Bieb.
MALVACEAE
Kosteletzkya pentacarpos (L.) Ledeb.
MYRICACEAE
Myrica rivas-martinezii Santos.
NAJADACEAE
Najas flexilis (Willd.) Rostk. & W. L. Schmidt
Najas tenuissima (A. Braun) Magnus
ORCHIDACEAE
Cephalanthera cucullata Boiss. & Heldr.
Comperia comperiana (Steven) Aschers. & Graebner
Cypripedium calceolus L.
Dactylorhiza chuhensis Renz & Taub.
Goodyera macrophylla Lowe
Liparis loeselii (L.) Rich.
Ophrys argolica Fleischm.
Ophrys isaura Renz & Taub.
Ophrys kotschyi Fleischm. & Soo
Ophrys lanulata Parl.
Ophrys lycia Renz & Taub.
Orchis scopulorum Summerh.
Platanthera obtusata (Pursh) Lindl. subsp. oligantha (Turcz.) Hulten
Spiranthes aestivalis (Poiret) L. C. M. Richard
PAEONIACEAE
Paeonia cambessedesii (Willk.) Willk.
Paeonia clusii F. C. Stern subsp. rhodia (Stearn) Tzanoudakis
Paeonia parnassica Tzanoudakis
PALMAE
Phoenix theophrasti Greuter
PAPAVERACEAE
Papaver lapponicum (Tolm.) Nordh.
Rupicapnos africana (Lam.) Pomel
PITTOSPORACEAE
Pittosporum coriaceum Dryander ex Aiton
PLUMBAGINACEAE
Armeria pseudarmeria (Murray) Mansfeld
Armeria rouyana Daveau
Armeria soleirolii (Duby) Godron
Armeria velutina Welv. ex Boiss. & Reuter
Limonium anatolicum Hedge
Limonium arborescens (Brouss.) Kuntze
Limonium dendroides Svent.
Limonium spectabile (Svent.) Kunkel & Sunding
Limonium sventenii Santos & Fernandez Galvan
Limonium tamaricoides Bokhari
POLEMONIACEAE
Polemonium boreale Adams
POLYGONACEAE
Polygonum praelongum Coode & Cullen
Rumex rupestris Le Gall
PRIMULACEAE
Androsace cylindrica DC.
Androsace mathildae Levier
Androsace pyrenaica Lam.
Cyclamen mirabile Hildebr.
Lysimachia minoricensis J. D. Rodriguez
Primula apennina Widmer
Primula egaliksensis Wormsk.
Primula glaucescens Moretti
Primula palinuri Petagna
Primula spectabilis Tratt.
Soldanella villosa Darracq
RANUNCULACEAE
Aconitum corsicum Gayer
Adonis cyllenea Boiss., Heldr. & Orph.
Adonis distorta Ten.
Aquilegia bertolonii Schott
Aquilegia kitaibelii Schott
Aquilegia ottonis subsp. taygetea (Orph.) Strid
Aquilegia pyrenaica DC. subsp. cazorlensis (Heywood) Galiano & Rivas
Martinez (Aquilegia cazorlensis, Heywood)
Consolida samia P. H. Davis
Delphinium caseyi B. L. Burtt
Pulsattila patens (L.) Miller
Ranunculus fontanus C. Presl
Ranunculus kykkoensis Meikle
Ranunculus weyleri Mares
RESEDACEAE
Reseda decursiva Forssk. Gibraltar
ROSACEAE
Bencomia brachystachya Svent.
Bencomia sphaerocarpa Svent.
Chamaemeles coriacea Lindl.
Crataegus dikmensis Pojark
Dendriopoterium pulidoi Svent.
Potentilla delphinensis Gren. & Godron
Pyrus anatolica Browicz
RUBIACEAE
Galium globuliferum Hub. - Mor. & Reese
Galium litorale Guss.
Galium viridiflorum Boiss. & Reuter
RUTACEAE
Ruta microcarpa Svent.
SANTALACEAE
Kunkeliella subsucculenta Kammer
Thesium ebracteatum Hayne
SAPOTACEAE
Sideroxylon marmulano Banks ex Lowe
SAXIFRAGACEAE
Saxifraga berica (Beguinot) D. A. Webb
Saxifraga cintrana Kuzinsky ex Willk.
Saxifraga florulenta Moretti
Saxifraga hirculus L.
Saxifraga portosanctana Boiss.
Saxifraga presolanensis Engl.
Saxifraga tombeanensis Boiss. ex Engl.
Saxifraga valdensis DC. Saxifraga vayredana Luizet
SCROPHULARIACEAE
Antirrhinum charidemi Lange
Euphrasia azorica H. C. Watson
Euphrasia grandiflora Hochst.
Euphrasia marchesetti Wettst. ex Marches.
Isoplexis chalcantha Svent. & O'Shanahan
Isoplexis isabelliana (Webb & Berthel.) Masferrer
Linaria algarviana Chav.
Linaria ficalhoana Rouy
Linaria flava (Poiret) Desf.
Linaria hellenica Turril
Linaria ricardoi Cout.
Linaria tursica B. Valdes & Cabezudo
Lindernia procumbens (Krocker) Philcox
Odontites granatensis Boiss.
Verbascum afyonense Hub. - Mor.
Verbascum basivelatum Hub. - Mor.
Verbascum cylleneum (Boiss. & Heldr.) Kuntze
Verbascum degenii Hal.
Verbascum stepporum Hub. - Mor.
Veronica oetaea L. - A. Gustavsson
SELAGINACEAE
Globularia ascanii D. Bramwell & Kunkel
Globularia sarcophylla Svent.
Globularia stygia Orph. ex Boiss.
SOLANACEAE
Atropa baetica Willk.
Mandragora officinarum L.
Solanum lidii Sunding
THYMELAEACEAE
Daphne petraea Leybold
Daphne rodriguezii Texidor
Thymelea broterana Coutinho
TRAPACEAE
Trapa natans L.
TYPHACEAE
Typha minima Funk
Typha shuttleworthii Koch & Sonder
ULMACEAE
Zelkova abelicea (Lam.) Boiss.
UMBELLIFERAE
Angelica heterocarpa Llyod
Angelica palustris (Besser) Hoffman
Apium bermejoi Llorens Apium repens (Jacq.) Lag.
Athamanta cortiana Ferrarini
Bunium brevifolium Lowe
Bupleurum capillare Boiss. & Heldr.
Bupleurum dianthifolium Guss.
Bupleurum handiense (Bolle) Kunkel
Bupleurum kakiskalae Greuter
Eryngium alpinum L.
Eryngium viviparum Gay
Ferula halophila H. Pesmen
Ferula latipinna Santos
Laserpitium longiradium Boiss.
Naufraga balearica Constance & Cannon
Oenanthe conioides Lange
Petagnia saniculifolia Guss.
Rouya polygama (Desf.) Coincy Seseli intricatum Boiss.
Thorella verticillatinundata (Thore) Briq.
VALERIANACEAE
Centranthus trinervis (Viv.) Beguinot
VIOLACEAE
Viola athois W. Becker
Viola cazorlensis Gandoger
Viola cryana Gillot
Viola delphinantha Boiss.
Viola hispida Lam.
Viola jaubertiana Mares & Vigineix
BRYOPHYTA
BRYOPSIDA: ANTHOCEROTAE
ANTHOCEROTACEAE
Notothylas orbicularis (Schwein.) Sull.
BRYOPSIDA: HEPATICAE
AYTONIACEAE
Mannia triandra (Scop.) Grolle
CEPHALOZIACEAE
Cephalozia macounii (Aust.) Aust.
CODONIACEAE
Petalophyllum ralfsii (Wils.) Nees et Gott. ex Lehm.
FRULLANIACEAE
Frullania parvistipula Steph.
GYMNOMITRIACEAE
Marsupella profunda Lindb.
JUNGERMANNIACEAE
Jungermannia handelii (Schiffn.) Amak.
RICCIACEAE
Riccia breidleri Jur. ex Steph.
RIELLACEAE
Riella helicophylla (Mont.) Hook.
SCAPANIACEAE
Scapania massalongi (K. Muell.) K. Muell.
BRYOPSIDA: MUSCI
AMBLYSTEGIACEAE
Drepanocladus vernicosus (Mitt.) Warnst.
BRUCHIACEAE
Bruchia vogesiaca Schwaegr.
BUXBAUMIACEAE
Buxbaumia viridis (Moug. ex Lam. & DC.) Brid. ex Moug. & Nestl.
DICRANACEAE
Atractylocarpus alpinus (Schimp. ex Milde) Lindb.
Cynodontium suecicum (H. Arn. & C. Jens.) I. Hag.
Dicranum viride (Sull. & Lesq.) Lindb.
ECHINODIACEAE
Echinodium spinosum (Mitt.) Jur.
FONTINALACEAE
Dichelyma capillaceum (With.) Myr.
FUNARIACEAE
Pyramidula tetragona (Brid.) Brid.
HOOKERIACEAE
Distichophyllum carinatum Dix. & Nich.
MEESIACEAE
Meesia longiseta Hedw.
ORTHOTRICHACEAE
Orthotrichum rogeri Brid.
POTTIACEAE
Bryoerythrophyllum machadoanum (Sergio) M. Hill
SPHAGNACEAE
Sphagnum pylaisii Brid.
SPLACHNACEAE
Tayloria rudolphiana (Garov.) B. S. G.
THAMNIACEAE
Thamnobryum fernandesii Sergio
ANEXA 2 - SPECII DE FAUNA STRICT PROTEJATE
Vertebrate
Mamifere
INSECTIVORA
Erinaceidae
Erinacus (Aethechinus) algirus
Soricidae
Crocidura ariadne
Crocidura cypria
Crocidura canariensis
Talpidae
Desmana pyrenaica (Galemys pyrenaicus)
MICROCHIROPTERA
Toate speciile, cu exceptia:
Pipistrellus pipistrellus
RODENTIA
Sciuridae
Sciurus anomalus
Citellus citellus
Pteromys volans (Sciuropterus russicus)
Cricetidae
Cricetus cricetus
Microtidae
Pitymys bavaricus (Microtus bavaricus)
Zapodidae
Sicista betulina
Sicista subtilis
Hystricidae
Hystrix cristata
CARNIVORA
Canidae
Canis lupus
Alopex lagopus
Ursidae
Toate speciile
Mustelidae
Lutreola (Mustela) lutreola
Lutra lutra
Gulo gulo
Felidae
Felis silvestris (catus)
Lynx pardina (pardellus)
Panthera pardus
Panthera tigris
Odobenidae
Odobenus rosmarus
Phocidae
Monachus monachus
ARTIODACTYLA
Cervidae
Cervus elaphus corsicanus
Bovidae
Capra aegagrus
Capra pyrenaica pyrenaica
Rupicapra rupicapra ornata
Ovibos moschatus
CETACEA
Delphinidae
Orcinus orca
Pseudoroa crassidens
Grampus griseus
Globicephala melaena
Delphinus delphis
Tursiops truncatus (tursio)
Lagenorhynchus acutus
Lagenorhynchus albirostris
Steno bredanensis
Stenella coeruleoalba
Phocaenidae
Phocaena phocaena
Ziphiidae
Hyperoodon rostratus
Mesoplodon mirus
Mesoplodon bidens
Ziphius cavirostris
Balaenopteridae
Sibbaldus (Balaenoptera) musculus
Megaptera novaengliae (longimana, nodosa)
Balaenidae
Eubalaena glacialis
Balaena mysticetus
Pasari
GAVIIFORMES
Gaviidae
Toate speciile
PODICIPEDIFORMES
Podicipedidae
Podiceps griseigena
Podiceps auritus
Podiceps nigricollis (caspicus)
Podiceps ruficollis
PROCELLARIIFORMES
Hydrobatidae
Toate speciile
Procellariidae
Bulweria bulwerii
Procellaria diomedea
Puffinus puffinus
Puffinus assimilis bareli
Pterodroma madeira
Pterodroma feae
PELECANIFORMES
Phalacrocoracidae
Phalocrocorax pygmaeus
Pelecanidae
Toate speciile
CICONIIFORMES
Ardeidae
Ardea purpurea
Casmerodius albus (Egretta alba)
Egretta garzetta
Ardeola ralloides
Bulbucus (Ardeola) ibis
Nycticorax nycticorax
Ixobrychus minutus
Botaurus stellaris
Cicomidae
Toate speciile
Threskiornithidae
Toate speciile
Phoenicopteridae
Phoenicopterus ruber
ANSERIFORMES
Anatidae
Cygnus cygnus
Cygnus bewickii (columbianus)
Anser erythropus
Branta leucopsis
Branta ruticollis
Tadorna tadorna
Tadorna ferruginea
Marmaronetta (Anas) angustirostris
Somateria spectabilis
Polysticta stelleri
Histrionicus histrionicus
Bucephala islandica
Mergus albellus
Oxyura leucocephala
FALCONIFORMES
Toate speciile
GALLIFORMES
Tetraonidae
Tetrao urogallus cantabricus
GRUIFORMES
Turnicidae
Turnix sylvatica
Gruidae
Toate speciile
Rallidae
Porzana porzana
Porzana pusilla
Porzana parva
Crex crex
Porphyrio porphyrio
Fulica cristata
Otitidae
Toate speciile
CHARADRIIFORMES
Charadriidae
Hoplopterus spinosus
Charadrius hiaticula
Charadrius dubius
Charadrius alexandrinus
Charadrius leschenaulti
Eudromias morinellus
Arenaria interpres
Scolopacidae
Gallinago media
Numenius tenuirostris
Tringa stagnatilis
Tringa ochropus
Tringa glareola
Tringa hypoleucos
Tringa cinerea
Calidris minuta
Calidris temminckii
Calidris maritima
Calidris alpina
Calidris ferruginea
Calidris alba
Limicola falcinellus
Recurvirostridae
Toate speciile
Phalaropodidae
Toate speciile
Burhinidae
Burhinus oedicnemus
Glareolidae
Toate speciile
Laridae
Pagophila eburnea
Larus audouinii
Larus melanocephalus
Larus genei
Larus minutus
Larus (Xenia) sabini
Chlidonias niger
Chlidonias leucopterus
Chlidonias hybrida
Gelochelidon nilotica
Hydroprogne caspia
Sterna hirundo
Sterna paradisaea (macrura)
Sterna dougallii
Sterna albifrons
Sterna sandvicensis
COLUMBIFORMES
Pteroclididae
Toate speciile
Columbidae
Columba bollii
Columba junoniae
CUCULIFORMES
Cuculidae
Clamator glandarius
STRIGIFORMES
Toate speciile
CAPRIMULGIFORMES
Caprimulgidae
Toate speciile
APODIFORMES
Apodidae
Apus pallidus
Apus melba
Apus caffer
Apus unicolor
CORACIIFORMES
Alcedinidae
Alcedo atthis
Ceryle rudis
Halcyon smyrnensis
Meropidae
Merops apiaster
Coraciidae
Coracias garrulus
Upopidae
Upopa epops
PICIFORMES
Toate speciile
PASSERIFORMES
Alaudidae
Calandrella brachydactyla
Calandrella rufescens
Melanocorypha bimaculata
Melanocorypha calandra
Melanocorypha leucoptera
Melanocorypha yeltoniensis
Galerida theklae
Chersophilus duponti
Eremophila alpestris
Hirundinidae
Toate speciile
Motacilidae
Toate speciile
Pycnonotidae
Pycnonotus barbatus
Laniidae
Toate speciile
Bombycillidae
Bombycilla garrulus
Cinclidae
Cinclus cinclus
Troglodytidae
Troglodytes troglodytes
Prunellidae
Toate speciile
Muscicapidae
Turdinae
Saxicola rubetra
Saxicola torquata
Saxicola dacotiae
Oenanthe oenanthe
Oenanthe pleschanka (leucomela)
Oenanthe hispanica
Oenanthe isabellina
Oenanthe leucura
Oenanthe finschii
Cercotrichas galactotes
Monticola saxatilis
Monticola solitarius
Turdus torquatus
Phoenicurus ochruros
Phoenicurus phoenicurus
Erithacus rubecula
Luscinia megarhynchos
Luscinia luscinia
Luscinia (Cyanosylvia) svecica
Tarsiger cyanurus
Irania gutturalis
Sylviinae
Toate speciile
Regulinae
Toate speciile
Muscicapinae
Toate speciile
Timaliinae
Panurus biarmicus
Paridae
Toate speciile
Sittidae
Toate speciile
Certhiidae
Toate speciile
Emberizidae
Emberiza citrinella
Emberiza leucocephala
Emberiza cirlus
Emberiza cineracea
Emberiza caesia
Emberiza cia
Emberiza schoeniclus
Emberiza melanocephala
Emberiza aureola
Emberiza pusilla
Emberiza rustica
Plectrophenax nivalis
Calcarius lapponicus
Fringillidae
Carduelis chloris
Carduelis carduelis
Carduelis spinus
Carduelis flavirostris
Carduelis cannabina
Carduelis flammea
Carduelis hornemanni
Serinus citrinella
Serinus serinus
Serinus pusillus
Loxia curvirostra
Loxia pityopsittacus
Loxia leucoptera
Loxia scotica
Pinicola enucleator
Carpodacus erythrinus
Rhodopechys githaginea
Coccothraustes coccothraustes
Fringilla teydea
Ploceidae
Petronia petronia
Montrifringilla nivalis
Sturnidae
Sturnus unicolor
Sturnus roseus
Oriolidae
Oriolus oriolus
Corvidae
Perisoreus infaustus
Cyanopica cyanus
Nucifraga caryocatactes
Pyrrhocorax pyrrhocorax
Pyrrhocorax graculus
Reptile
TESTUDINES
Testudinidae
Tesdudo hermanni
Testudo graeca
Testudo marginata
Emydidae
Emys orbicularis
Mauremys caspica
Dermochelyidae
Dermochelys coriacea
Cheloniidae
Caretta caretta
Lepidochelys kempii
Chelonia mydas
Eretmochelys imbricata
SAURIA
Gekkonidae
Tarentola delalandii
Tarentola boettgeri
Tarentola angustimentalis
Tarentola gomerensis
Phyllodactylus europaeus
Cyrtodactylus kotschyi
Agamidae
Agama stellio
Chamaeleontidae
Chamaeleo chamaeleon
Lacertidae
Algyroides nigropunctatus
Algyroides moreoticus
Algyroides fitzingeri
Algyroides marchi
Ophisops elgans
Lacerta lepida
Lacerta parva
Lacerta princeps
Lacerta viridis
Lacerta schreiberi
Lacerta trilineata
Lacerta agilis
Lacerta monticola
Lacerta bedriagae
Lacerta horvathi
Lacerta graeca
Lacerta dugesi
Gallotia (Lacerta) simonyi
Gallotia galloti
Gallotia stehlini
Podarcis muralis
Podarcis lilfordi
Podarcis filfolensis
Podarcis pityusensis
Podarcis tiliguerta
Podarcis wagleriana
Podarcis melisellensis
Podarcis taurica
Podarcis erhardii
Podarcis peloponnesiaca
Podarcis milensis
Anguidae
Ophisaurus apodus
Scincidae
Ablepharus kitaibelii
Chalcides ocellatus
Chalcides bedriagai
Chalcides viridianus
Chalcides sexlineatus
Chalcides occidentalis
Ophiomorus punctatissimus
OPHIDIA
Colubridae
Coluber hippocrepis
Coluber najadum
Coluber viridiflavus
Coluber gemonensis
Coluber jugularis
Elaphe situla
Elaphe quatuorlineata
Elaphe longissima
Natrix tessallata
Coronella austriaca
Telescopus fallax
Viperidae
Vipera ursinii
Vipera latasti
Vipera ammodytes
Vipera xanthina
Vipera lebetina
Vipera kaznakovi
Amfibieni
CAUDATA
Salamandridae
Salamandra atra
Salamandra (Mertensiella) luschani
Salamandrina terdigitata
Chioglossa lusitanica
Euproctus asper
Euproctus montanus
Euproctus platycephalus
Triturus cristatus
Triturus montandoni
Triturus italicus
Triturus carnifex
Triturus dobrogicus
Triturus karelinii
Plethodontidae
Hydromantes genei
Hydromantes flavus
Hydromantes supramontes
Hydromantes imperialis
Hydromantes italicus
Proteidae
Proteus anguinus
ANURA
Discoglossidae
Bombina variegata
Bombina bombina
Discoglossus pictus
Discoglossus galganoi
Discoglossus sardus
Discoglossus jeanneae
Alytes obstetricans
Alytes cisternasii
Alytes muletensis
Pelobatidae
Pelobates cultripes
Pelobate fuscus
Pelobates syriacus
Pelodytes caucasicus
Bufonidae
Bufo calamita
Bufo viridis
Hylidae
Hyla arborea
Hyla meridionalis
Hyla sarda
Ranidae
Rana arvalis
Rana dalmatina
Rana latastei
Rana iberica
Rana italica
Pesti
ACIPENSERIFORMES
Acipenseridae
Acipenser naccarii
SALMONIFORMES
Umbridae
Umbra krameri
ATHERINIFORMES
Cyprinodontidae
Valencia hispanica
PERCIFORMES
Percidae
Zingel asper
Nevertebrate
Artropode
INSECTA
Mantodea
Apteromantis aptera
Odonata
Calopteryx syriaca
Sympecma braueri
Coenagrion freyi
Coenagrion mercuriale
Aeshna viridis
Stylurus (= Gomphus) flavipes
Gomphus graslinii
Ophiogomphus cecilia
Lindenia tetraphylla
Cordulegaster trinacrinae
Oxygastra curtisii
Macromia splendens
Brachythemis fuscopalliata
Leucorrhinia albifrons
Leucorrhinia caudalis
Leucorrhinia pectoralis
Orthoptera
Baetica ustulata
Saga pedo
Coleoptera
Carabus olympiae
Dytiscus latissimus
Graphoderus bilineatus
Osmoderma eremita
Buprestis splendens
Cucujus cinnaberinus
Cerambyx cerdo
Rosalia alpina
Lepidoptera
Papilio hospiton
Papilio alexanor
Zerynthia polyxena
Parnassius apollo
Parnassius mnemosyne
Apatura metis
Fabriciana elisa
Euphydryas (Eurodryas) aurinia
Melanargia arge
Erebia christi
Erebia sudetica
Erebia calcaria
Coenonympha hera
Coenonympha oedippus
Lopinga achine
Lycaena dispar
Maculinea arion
Maculinea teleius
Maculinea nausithous
Plebicula golgus
Hypodryas maturna
Eriogaster catax
Hyles hippophaes
Proserpinus prosperpina
ARACHNIDA
Arancae
Macrothele calpeiana
Molluses/Mollusques
GASTROPODA
Srylommatophora
Leiostyla abbreviata
Leiostyla cassida
Leiostyla corneocostata
Leiostyla gibba
Leiostyla lamellosa
Geomalacus maculosus
Caseolus calculus
Caseolus commixta
Caseolus sphaerula
Discula leacockiana
Discula tabellata
Discula testudinalis
Discula turricula
Geomitra moniziana
Helix subplicata
Discus guerinianus
Discus defloratus
Elona quimperiana
BIVALVIA
Unionoida
Margaritifera auricularia
ANEXA 3 - SPECII DE FAUNA PROTEJATE
Vertebrate
Mamifere
INSECTIVORA
Erinaceidae
Erinaceus europaeus
Soricidae
Toate speciile
MICROCHIROPTERA
Vespertilionidae
Pipistrellus pipistrellus
DUPLICIDENTATA
Leporidae
Lepus timidus
Lepus capensis (europacus)
RODENTIA
Sciuridae
Sciurus vulgaris
Marmota marmota
Castoridae
Castor fiber
Gliridae
Toate speciile
Microtidae
Microtus ratticeps (oeconomus)
Microtus nivalis (lebrunii)
Microtus cabrerae
CETACEA
Toate speciile care nu sint mentionate in anexa nr. II
CARNIVORA
Mustelidae
Meles meles
Mustela erminea
Mustela nivalis
Putorius (Mustela) putorius
Martes martes
Martes foina
Vormela peregusna
Viverridae
Toate speciile
Felidae
Lynx lynx
Phocidae
Phoca vitulina
Pusa (Phoca) hispida
Pagophilus groenlandicus (Phoca groenlandica)
Erignathus barbatus
Halichoerus grypus
Cystophora cristata
ARTIODACTYLA
Suidae
Sus scrofa meridionalis
Cervidae
Toate speciile
Bovidae
Ovis aries (musimon, ammon)
Capra ibex
Capra pyrenaica
Rupicapra rupicapra
Pasari
Toate speciile care nu sint mentionate in anexa nr. II, cu exceptia:
Larus marinus
Larus fuscus
Larus argentatus
Columba palumbus
Passer domesticus
Sturnus vulgaris
Garrulus glandarius
Pica pica
Covus monedula
Corvus frugilegus
Corvus corone (corone and/et cornix)
Reptile
Toate speciile care nu sint mentionate in anexa nr. II
Amfibieni
Toate speciile care nu sint mentionate in anexa nr. II
Pesti
PETROMYZONIFORMES
Petromyzonidae
Eudontomyzon hellenicus
Eudontomyzon mariae
Eudontomyzon vladykovi
Lampetra fluviatilis
Lampetra planeri
Lampetra zanandreai
Petromyzon marinus
ACIPENSERIFORMES
Acipenseridae
Acipenser ruthenus
Acipenser stellatus
Acipenser sturio
Huso huso
CLUPEIFORMES
Clupeidae
Alosa alosa
Alosa fallox
Alosa pontica
SALMONIFORMES
Coregonidae
Coregonus
Toate speciile
Thymallidae
Thymallus thymallus
Salmonidae
Hucho hucho
Salmo salar *)
CYPRINIFORMES
Cyprinidae
Abramis ballerus
Abramis sapa
Abramis vimba
Alburnoides bipunctatus
Alburnus albidus
Aspius aspius
Barbus bocagei
Barbus comiza
Barbus meridionalis
Barbus microcephalus
Barbus peloponensis
Barbus plebejus
Barbus sclateri
Barbus steindachneri
Chalcalburnus chalcoides
Chondrostoma genei
Chondrostoma kneri
Chondrostoma lemingi
Chondrostoma lusitanicum
Chondrostoma nasus
Chondrostoma phoxinus
Chondrostoma polylepis
Chondrostoma soetta
Chondrostoma toxostoma
Chondrostoma willkommi
Gobio albipinnatus
Gobio kessleri
Gobio uranoscopus
Leucaspius delineatus
Leucaspius stymphalicus
Leuciscus illyricus
Leuciscus lucumotis
Leuciscus microlepis
Leuciscus polylepis
Leuciscus pyrenaicus
Leuciscus soufia
Leuciscus svallize
Leuciscus turskyi
Leuciscus ukliva
Pachychilon pictum
Pelecus cultratus
Phoxinellus adspersus
Phoxinellus hispanicus
Pseudo phoxinus marathonicus
Pseudophoxinus stymphalicus
Rhodeus sericeus
Rutilus alburnoides
Rutilus arcasii
Rutilus frisii
Rutilus graecus
Rutilus lemmingii
Rutilus macedonicus
Rutilus macrolepidotus
Rutilus pigus
Rutilus racovitzai
Rutilus rubilio
Cobitidae
Cobitis elongata
Cobitis hassi
Cobitis larvata
Cobitis paludicola
Cobitis taenia
Cobitis trichonica
Misgurnis fossilis
Sabanejewia aurata
Sabanejewia calderoni
SILURIFORMES
Siluridae
Siluris aristotelis
Siluris glanis
ATHERINIFORMES
Cyprinodontidae
Aphanius fasciatus
Aphanius iberus
GASTEROSTEIFORMES
Syngnathidae
Syngnathus abaster
Syngnathus nigrolineatus
Gasterosteidae
Pungitius hellenicus
Puntitius platygaster
SCORPAENIFORMES
Cottidae
Cottus poecilopus
Myoxocephalus quadricornis
PERCIFORMES
Percidae
Gymnocephalus baloni
Gymnocephalus schraetzer
Stizostedion volgense
Zingel zingel
Zingel streber
Blenntidae
Blennius fluviatilis
Gobiidae
Gobius fluviatilis
Gobius kessleri
Gobius nigricans
Gobius ophiocephalus
Gobius syrmun
Gobius thressalus
Padogobius panizzai
Padogobius martensi
Pomatoschistus canestrini
Pomatoschistus microps
Pomatoschistus minutus
Proterorhinus marmoratus
Nevertebrate
Artropode
INSECTA
Coleoptera
Lucanus cervus
Lepidoptera
Graellsia isabellae
CRUSTACEA
Decapoda
Astacus astacus
Austropotamobius pailipes
Austropotamobius torrentium
Moluste
GASTROPODA
Srylommatophora
Helix pomatia
BIVALVIA
Unionoida
Margaritifera margaritifera
Unio clongatulus
Microcondylaea compressa
Annelids/Annelides
HIRUDINEA
Arhynchordellae
Hirudo medicinalis
*) Prevederile din aceasta anexa nu vor fi aplicate la aceasta specie din apele marilor.
ANEXA 4 - MIJLOACE SI METODE DE VINATOARE SI ALTE FORME DE EXPLOATARE INTERZISE
Mamifere
Lanturi
Animale vii utilizate ca apelanti, orbite sau mutilate
Inregistratoare de sunete
Aparate electrice capabile sa ucida
Surse luminoase artificiale
Oglinzi si alte obiecte orbitoare
Dispozitive de ochire cuprinzind un convertizor de imagine sau un amplifica-
tor de imagine electronic pentru tirul de noapte
Exploziv ^1)
Fileuri ^2)
Curse sau capcane ^2)
Otrava si momeala otravite sau tranchilizante
Cazare si afumare
Arme semiautomate sau automate al caror incarcator poate contine mai mult
de doua cartuse
Avioane
Vehicule automobile in deplasare
Pasari
Lanturi ^3)
Cleiuri
Cirlige
Pasari vii utilizate ca apelante, orbite sau mutilate
Inregistratoare
Aparate electrice capabile sa ucida
Surse luminoase artificiale
Oglinzi si alte obiecte orbitoare
Dispozitive pentru iluminarea tintelor
Dispozitive de ochire cuprinzind un convertizor de imagine sau un amplifica-
tor de imagine electronic pentru tirul de noapte
Exploziv
Fileuri
Curse sau capcane
Otrava si momeala otravite sau tranchilizante
Arme semiautomate sau automate al caror incarcator poate contine mai mult
de doua cartuse
Avioane
Vehicule automobile in deplasare

----------------------------------
^1) Exceptat pentru vinatoarea balenei.
^2) Daca se aplica pentru capturarea sau uciderea masiva sau neselectiva.
^3) Face exceptie Lagopus la nord de latitudinea de 58 GR.